Volejte 777 142 936

Školení řidičů

Povinné školení řidičů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů  vychází především z následujících právních předpisů:

  • zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - školení řidičů na získání "Profesního průkazu" 
  • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - školení řidičů  referentů.

Školení řidičů na profesní průkaz

Povinnost zúčastnit se školení řidičů  vyplývá ze zákona č.361/2000 Sb a 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsou to řidiči, kteří řídí:

  • nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidla převyšuje 3 500 kg,
  • vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.

Školení se provádí v rozsahu 7 hodin ročně. Po absolvování celkového počtu 35 hodin (po 5 letech) řidič mění řidičský průkaz a začíná další pětileté období.

Za účelem získání nového profesního průkazu se provádí školení v rozsahu 140 nebo 280 hodin.(v případě získání řidičského oprávnění skupiny C před 10.9.2009  v rozsahu 35 hodin)  

Dokladem o provedeném školení je POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ, které vydává školící středisko. 

Školení řidičů referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce  ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně dopravních předpisů.

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.

Hospodárná jízda

Kurz se skládá ze dvou částí:

V první části konané v učebně se účastníci seznámí s teoretickými principy hospodárné jízdy.

Druhá část probíhá v běžném silničním provozu a zaměřuje se především na praktické osvojení principů hospodárné jízdy. Učitel upozorňuje účastníka na chybné návyky a doporučí jejich změnu.

Cílem kursu je připravit účastníka tak, aby se maximálně vyvaroval chyb v řízení vozidla a nestal se ani viníkem ani obětí dopravní nehody.